Bildiri Hazırlama Yönergesi

III.ULUSLARARASI ŞEHİR ÇEVRE SAĞLIK KONGRESİ VE I.ULUSLARARASI SAĞLIK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONGRESİ, BİLDİRİ HAZIRLAMA, DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar

Amaç
Madde 1- Bu yönergenin amacı; III. Uluslararası Şehir Çevre ve Sağlık Kongresi ve I. Sağlık ve İklim Değişikliği Kongresi bilim kurulunun çalışmalarını, bildirilerin hazırlanması, sunulması ile ilgili aşamaları ve kongre öncesinde, sırasında ve sonrasında uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu yönerge; III. Uluslararası Şehir Çevre ve Sağlık Kongresi ve I. Sağlık ve İklim Değişikliği Kongresi kapsamında yürütülecek olan bütün bilimsel çalışmalarda uyulması gereken kuralları kapsamaktadır. Bu kapsamda; kongre bilim kurulunun çalışmaları, bildiri hazırlanmasına ilişkin şekil şartları, bildirilerin gönderilmesi, kabul edilmesi, bildirilerin hakem sürecinden geçirilmesi ve bu faaliyetler yürütülürken bilimsel ve etik kurallara uyulmasına ilişkin hususları kapsar.
Tanımlar
Madde 3- Bu yönergede geçen;
a) Kongre; III. Uluslararası Şehir Çevre ve Sağlık Kongresi ve I. Uluslararası Sağlık ve İklim Değişikliği Kongresini,
b)   Düzenleme Kurulu; III. Uluslararası Şehir Çevre ve Sağlık Kongresi ve I. Uluslararası Sağlık ve İklim Değişikliği Kongresi kapsamında oluşturulan kurulu,
c) Bilimsel Kurul; III. Uluslararası Şehir Çevre ve Sağlık Kongresi ve I. Sağlık ve İklim Değişikliği Kongresi kapsamında oluşturulan ve bildirileri değerlendiren kurulu,
d) Kongre Bilimsel Sekretaryası; kongre bilimsel sekreterya koordinatörüne bağlı olarak çalışan ve bildirilerin hakem süreçlerini takip eden sekretarya birimini,
e) Firma;  kongrenin bütün organizasyon faaliyetlerini yürütecek olan firmayı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Bildiri Gönderme Kuralları ve Şekil Şartları

Bildiri Gönderme Kuralları
Madde 4- Kongreye gönderilecek bildirilerde uyulması gereken kurallar aşağıda açıklanmıştır.
a) Bildiriler kongre web sayfası üzerinden gönderilecektir. Faks veya posta yolu ile gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bildiri gönderme linkine kongre internet sitesinden ulaşılacaktır.
b) Bildiri sahibine e-posta ile alındı mesajı iletilecektir.
c) Özetler 400 kelimeden uzun olmamalıdır. Bildiri özetleri; özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır. Bildiri özetlerinde yazar ismi, kurum, iletişim bilgileri ve anahtar kelimeler olmalıdır. 
d) Bildirilerde 3. bölümdeki bildiri hazırlama kriterlerine uyulacaktır.
e) Hakem değerlendirmesi sonrasında düzeltme gerekli ise düzeltmeler, değerlendirme ya da düzeltme sonrası bildirinin kabul edilip edilmediği, kabul edildi ise türü (Sözlü / Poster) sorumlu yazara e-posta ile bildirilecektir.
f) Değerlendirme süreci kongre web sayfasındaki bildiri sistemi üzerinden izlenebilecektir.
g) Kabul edilen bildiriler e- kongre kitabında ve/veya basılı kitapta yer alacaktır.
h) Kitapta yer alacak bildirilerde kaynak gösterimi APA 6 formatına uygun olmalıdır.  
i) Bildirinin kongre kitabında yer alması için bildiri yazarlarından en az birisinin kongreye kayıt yaptırması gerekmektedir.
j) Bir katılımcı en çok 2 bildiri ile kongreye katılabilir. Bir katılımcı en fazla 2 bildiri (poster veya sözlü bildiri) sunabilme imkânına sahip olacaktır.
k)    Sözlü sunum yapılacak bildiriler için sunum süresi en fazla 10 dakikadır. Sunum için en fazla 10-15 slayt hazırlanması önerilir.  Sözlü sunumlar, benzer temaların altında yer alan diğer sunumlar ile birlikte programda belirlenen oturumlarda sunulacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bildiri Hazırlama, Değerlendirme ve Kabul Kriterleri

Bildiri Hazırlama Kriterleri
Madde 5- Kongreye Araştırma ve Derleme olmak üzere İki tür bildiri gönderilebilir.
Madde 6- Araştırma türü bildirilerin hazırlanış ve sisteme yükleniş şekli aşağıdaki gibi olmalıdır:
a)    Başlık: Büyük harflerle yazılmalı, kısa ve öz olmalı, çalışmanın içeriğini yansıtmalı, çalışmayı tanımlama ve genelleme açısından uygun olmalıdır.
b)    Yazarlar: İsim sırasına göre sisteme kaydedilmelidir.
c)    Giriş – Amaç: Araştırmanın konusu hakkında kısaca bilgi verilmeli, çalışmanın önemi, niçin yapıldığı ve çalışmanın amacı net bir şekilde belirtmelidir.
d) Yöntem: Araştırmanın tipi, yeri, zamanı, evreni, örneklemi, veri toplama yöntemi, araştırmanın değişkenleri, verilerin analizi, kullanılan istatistik testler belirtilmelidir.
e)  Bulgular: Çalışmanın bulgularının açık ve net şekilde okuyucuya sunulduğu bölümdür. resim, tablo ve grafik eklenebilir.
f)  Sonuç: Kısaca çalışmanın önemli sonuçları, mevcut bilgiye katkısı ve buna dayalı çıkarımlar, öneriler yer almalıdır.
g) Kaynaklar: Kaynak gösterimi APA 6 formatına uygun olmalıdır.
Madde 7 – Derleme türü bildirilerin hazırlanış ve sisteme yükleniş şekli aşağıdaki gibi olmalıdır:
a) Başlık: Büyük harflerle yazılmalı, kısa ve öz olmalı, çalışmanın içeriğini yansıtmalı, çalışmayı tanımlama ve genelleme açısından uygun olmalıdır.
b) Giriş: Derlemenin neden yapıldığı, gerekçe ve amaç bu bölümde belirtilmelidir.
c) Yöntem: Derlemenin; ne zaman, hangi kaynaklar kullanılarak, kim tarafından, nasıl yapıldığına ilişkin bilgiler bulunur.
d) Bulgular ve Tartışma: Toplanan bilgiler genelden özele doğru, kavramsal çerçeve doğrultusunda düzenlenerek başlıklar halinde, kaynakları belirtilerek yazılmalıdır. Var olan bilgi ayrıştırılarak analiz edilir. Yeni sentezler, karşıtlıklar, soru ve sorunlara çözümler burada yer alır. Derlemeyi yapanın yorum ve sonuçları bu bölümde yer alır, bilgilere dayanmayan tartışma ve yorum yapmaktan kaçınılmalıdır.
e) Kaynaklar: Kaynak gösterimi APA 6 formatına uygun olmalıdır.

Bildiri Değerlendirme Kriterleri
Madde 8-  Kongre Bilim Kurulu tarafından görevlendirilecek hakemler bildirileri Bildiri Değerlendirme Kriterlerine göre yapacaklardır. Bu kriterler hakemlere ayrıca verilecektir.

Bildiri Kabul Kriterleri
Madde-10 Bildirilerin kabulü en az iki hakemin olumlu değerlendirmesi ile yapılacaktır. Hakem süreci “kör hakem sistemi” esas alınarak yürütülecektir.
Madde-11 Kongre kapsamında gönderilen bildirilerin sözlü bildiri olarak sunumu teşvik edilmektedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hüküm Bulunmayan Haller, Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 12- Kongre düzenleme ile ilgili olarak bu yönergede yer almayan hallerde kongre düzenleme kurulu kararı ile düzenleme yapılabilir. 
Yürürlük
Madde 13- Bu yönerge kongre düzenleme kurulu kararı ile yürürlüğe girer.